Molins del Pinetell (Montblanc -a.t. de Rojals)

Les aigües continuen lliscant per entre grans roques, les quals, a conseqüència de la riuada, encara ressalten molt més en el paisatge, i ens porten a una deu important: la font Grossa a la riba esquerra del riu i terme de Rojals. Les aigües de la Font Grossa i les del riu Brugent, recollides a l'Esquetja, eren aconduïdes cap als molins del Pinetell (25).

De les dues construccions que han donat el plural al topònim, només resta en peu l'edifici amb aire de masia que fou el molí fariner. D'estructura rectangular, amb teulada a doble vessant, té redossat a un costat, el contrari al riu, la bassa, de la mateixa forma geomètrica, d'on rebia la força hidràulica per moldre. L'edifici s'ha conservat molt bé fins l'actualitat; malgrat tot, si no s'hi posa remei, pot començar un progressiu deteriorament irreversible, puix té la porta esbalandrada a causa d'alguna salvatjada. En Joan Pere m'ha donat bastants ressenyes d'aquest conjunt. El molí tenia dues moles per moldre, una per blat i l'altre per llegums.

Ara només en resta una dins del molí, a la planta baixa on hi havia l'obrador. Al primer pis hi havia les habitacions de la llar amb el forn de pa i al segon pis més habitacions i les golfes, una sala molt gran que curiosament li deien el mirador, com en els molins paperers.

El molí d'Oli era al davant; els separava el camí. En Joan de petit veié fer oli perquè hi treballava un oncle seu i el record se li fa més viu quan explica que hi menjava les típiques rostes, pa torrat impregnat de l'oli acabat de fer. De l'edifici només s'ha conservat la planta baixa, amb la coberta transformada en terrassa, la qual cosa fa que passi desapercebut. No obstant, en aquests baixos del trull d'oli s'han conservat, en bon estat, la mola cònica que era moguda per animal i la base esfèrica on s'aixafaven les olives, tot de pedra.

Segons el meu informador, l'edifici tenia la semblança, en el pisos superiors, al d'un molí paperer amb les curioses ventanes. Ell encara recorda d'haver-hi vist les cordes que servien per estendre el paper d'estrassa que en altre temps s'hi fabricava. En l'actualitat no hi ha cap rastre visible de la fabricació de paper. L'any 1849 al terme de Rojals hi havia tres fàbriques de paper (26). Els molins del Pinetell també tenien cups de vi.
A la riba dreta, i davant dels molins del Pinetell, hi ha el lloc de Cabrera, pedania de Mont-ral. Són diversos masos ara deshabitats i la gran majoria en ruïnes. Dos masos importants del lloc foren el mas de la Torre i el mas de Plana, els quals es conserven en bon estat.
(25) -Iglésies i altres, guia Itinerària, 1960, volum 1, pàg. 378: Un grup de construccions, a la banda esquerra de la vall, dreta del camí, rep el nom de molins del Pinatell.
-Iglésies, 1953, pàg. 23: Molí del Pinetell. En el cens de 1860 figura com a molí fariner. Actualment serveix de masia.
-C.O. J. Pere, 1996, ha vist funcionar d'infant el molí fariner i el trull d'oli.
-Palau Rafecas, 1990, pàgs. 81-103. L'anomena molí del Pinatell i el numera amb el núm 57 dins del conjunt de molins fariners que té inventeriats al riu Francolí. Ens diu: Actualment serveix de segon habitacle. Desconeixem si queda res de molí en el seu interior.
(26) -Madurell, 1972, volum 2, pàg. 752 nota extreta del Diccionario geográfico y estadístico, histórico de España y sus posesiones de Ultramar, de Pascual Madoz, volum 13, Madrid, 1849, p. 544.