Molí paperer de la Font Gran (Vilaverd)

Continuant el recorregut que fa el riu, trobem el molí paperer de la Font Gran (44). Després dels molins de Figuerola és el segon edifici més important quant a estructura. Actualment, tot hi està en runes; encara conserva part de la teulada i té trespols sencers.
Es troba en un procés de destrucció accelerat, com els altres molins. S'observa en l'estructura de l'edifici que hi havia hagut rodes hidràuliques en dues parets del molí. "S'anomena també Molí del Miquel o Molí de les Truites. Aquest darrer nom prové d'haver contingut, en el primer quart del present segle, un establiment de piscicultura. Una escriptura que hem consultat del segle passat li dóna el nom de (Molí del Vistú)" (45). El molí de la Font Gran és el primer que trobem dins el terme de Vilaverd. L'any 1775 en un cens de les fàbriques de paper de Catalunya hi consta "Pedro River de Vilavert"com amo d'una fàbrica de paper que en aquell any estava aturada per falta de draps i que se li calculava si treballés una producció de 1.000 raimes de paper anuals (46).

(44) -Iglésies, Santasusagna, guia Itinerària, 1929, pàg. 175: l'antic molí d'en Miquel, avui conegut per Molí de les Truites. En els seus embassaments, ben albirables des del camí, hi són criats aquests peixos tant saborosos.
(45) -Iglésies, 1953, pàg. 24.
-Madurell, 1972, volum 1, pàg. 111 extret del "Nomenclator... Provincia de Tarragona, Madrid, 1860. Consta amb el nom d'En Victor.
(46) -Madurell, 1972, volum 1, pàg. 64. L'historiador dóna altres noms de paperers de Vilaverd. A la pàg. 57 nota 62 referent a l'any de 1755: Miquel Marcoval, fadrí paperaire de Vilaverd, pàg. 57. En un document del 3 de març de 1798 hi són esmentats Josep Sivila i Victorià Camps de Vilaverd, pàg. 267. En una assemblea celebrada a la Riba el 21 d'agost de 1798 hi assistia Victorià Camps de Vilaverd, pàg. 269. Aquests dos últims paperers també són relacionats en un document de 1799, pàg. 272. L'any 1801 en una reunió celebrada a la Riba el 5 de novembre hi assistí Victorià Camps de Vilaverd, pàg. 273.